Integritetspolicy

Denna integritetspolicy riktar sig till dig som företräder en befintlig eller potentiell kund eller leverantör till Lidh Reklam AB, dig som besöker någon av våra webbplatser www.lidhreklam.se eller www.välkomstbrevet.se, liksom dig som skickar extern e-post till oss.

För dig som nyligen bytt folkbokföringsort och mottagit vårt utskick Välkomstbrevet hänvisar vi till www.välkomstbrevet.se för information kring hur vi behandlar dina personuppgifter i samband med utskicket.

På Lidh Reklam värnar vi om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Denna integritetspolicy utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till och vilka som får ta del av dem. Den beskriver också vilka rättigheter du har och hur du gör för att ta tillvara dem. Vår förhoppning är att du ska känna dig trygg med vår behandling av dina personuppgifter. Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor.

Personuppgiftsansvar

Lidh Reklam AB (“Lidh Reklam“ eller “Vi“) med organisationsnummer 556488-3055 och adress Olofsdalsvägen 25, 302 41 Halmstad är personuppgiftsansvarig för de behandlingar av personuppgifter som omnämns i denna integritetspolicy och som Lidh Reklam AB bestämmer ändamål och medel för.

Vad är en personuppgift och vad är personuppgiftsbehandling?

Med personuppgift avses all slags information som direkt eller indirekt kan knytas till en levande person. Typiska personuppgifter är exempelvis personnummer, namn och adress. Även ljudupptagningar och foton på personer kan vara personuppgifter, liksom elektroniska identiteter som IP-adresser och cookies. Detta förutsatt att de kan kopplas till en fysisk person.

Personuppgiftsbehandling är alla former av åtgärder som vidtas med personuppgifter. Exempel på behandlingar är insamling, registrering, strukturering, lagring, bearbetning, användning, spridning, överföring och radering.

Med stöd av vilka rättsliga grunder behandlar vi personuppgifter om dig?

Lidh Reklam behandlar endast personuppgifter när vi har rättslig grund för det. Vilken eller vilka rättsliga grunder vi tillämpar beror på vilken typ av behandling det rör sig om. De rättsliga grunder som Lidh Reklam använder sig av för behandling av personuppgifter är:

Avtal med den registrerade

Den rättsliga grunden avtal innebär att den registrerade har eller ska ingå ett avtal med den personuppgiftsansvariga. Det krävs då att personuppgiftsbehandlingen är nödvändig, antingen för att fullgöra avtalet med den registrerade eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan avtalet ingås. Personuppgiftsbehandling som kan vara nödvändig i samband med avtal är uppgifter för bland annat fakturering.

Intresseavvägning

För att få behandla personuppgifter efter en intresseavvägning krävs det att personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för ett ändamål som rör ett berättigat intresse, och att den registrerades intresse av skydd för sina personuppgifter inte väger tyngre.

Samtycke

Den rättsliga grunden samtycke innebär att den registrerade har sagt ja till personuppgiftsbehandlingen. Samtycket ska alltid vara frivilligt.

Rättslig förpliktelse

Då behandlingen är nödvändig för att uppfylla en rättslig förpliktelse föreskriven av antingen svensk lag eller av EU-rätt. Ett exempel är för att uppfylla bokföringsskyldigheten som anges i bokföringslagen.

Vilka personuppgifter samlar vi in – och varför?

Vi strävar efter att behandla så få personuppgifter som möjligt. Det innebär att vi inte samlar in fler personuppgifter än nödvändigt.

Du som företräder en befintlig kund

I syfte att kunna fullgöra vårt avtal med företaget du representerar, behöver vi behandla kontaktuppgifter i form av förnamn, efternamn, befattning, e-postadress och telefonnummer till dig. Uppgifterna används bland annat för att kunna kommunicera och ge service kring produkter och avtal.

Den rättsliga grunden för behandlingen är intresseavvägning.

Vi bedömer att vårt intresse av att kunna behandla dessa uppgifter väger tyngre än ditt intresse av att inte bli registrerad. Att som representant för en kund till oss till oss få dina kontaktuppgifter behandlade för ovan ändamål, bedömer vi också vara vad du som registrerad rimligen kan förvänta dig av Lidh Reklam som personuppgiftsansvarig i den här situationen.

I det fall du företräder din egen enskilda firma behandlar vi, förutom kontaktuppgifter enligt ovan, även ditt personnummer (firmans organisationsnummer). I detta fall har Lidh Reklam ett avtal med dig och den rättsliga grunden för behandlingen är avtal med den registrerade.

Vi får tillgång till dina personuppgifter genom ditt, eller din huvudmans, tillhandahållande av uppgifterna till oss.

Du som företräder en potentiell kund

I syfte att kunna identifiera nya kunder, informera om våra produkter och skapa offerter i vår säljprocess behandlar vi dina personuppgifter i egenskap av företrädare för en potentiell kund. För att kunna kommunicera kring till exempel offert och ingående av avtal med företaget du representerar, behöver vi information om förnamn, efternamn, befattning, e-postadress och telefonnummer till dig. I det fall du företräder din egen enskilda firma behöver vi även behandla ditt personnummer (firmans organisationsnummer).

Den rättsliga grunden för behandlingen är intresseavvägning, där vårt berättigade intresse är att kunna sälja våra tjänster. Vi bedömer att vårt intresse av att kunna behandla dina uppgifter för detta ändamål väger tyngre än ditt intresse av att inte bli registrerad. Att som representant för en potentiell kund till oss få dina kontaktuppgifter behandlade för ovan ändamål, bedömer vi också vara vad du som registrerad rimligen kan förvänta dig av Lidh Reklam som personuppgiftsansvarig i den här situationen.

Vi söker i normalfallet upp företagsuppgifter och får sedan tillgång till dina personuppgifter genom ditt, eller din huvudmans, tillhandahållande av uppgifterna till oss. I vissa fall använder vi olika kanaler som till exempel Google för att identifiera företrädare för potentiella kunder.

Du som företräder en befintlig leverantör

Vi behandlar dina personuppgifter i form av namn, befattning, adress, e-postadress och telefonnummer i syfte att kunna kommunicera kring de produkter och/eller tjänster vi köper av den leverantör du representerar.

Den rättsliga grunden för behandlingen är intresseavvägning.

Vi bedömer att vårt intresse av att kunna behandla dessa uppgifter väger tyngre än ditt intresse av att inte bli registrerad. Att som representant för en leverantör till oss få dina kontaktuppgifter behandlade för ovan ändamål, bedömer vi också vara vad du som registrerad rimligen kan förvänta dig av Lidh Reklam som personuppgiftsansvarig i den här situationen.

I det fall du företräder din egen enskilda firma behandlar vi även ditt personnummer (firmans organisationsnummer). Den rättsliga grunden för behandlingen är då avtal med den registrerade.

Vi får tillgång till dina personuppgifter genom ditt, eller din huvudmans, tillhandahållande av uppgifterna till oss.

Du som företräder en potentiell leverantör

I syfte att kunna identifiera, hämta in offerter och skriva avtal med nya leverantörer behandlar vi dina personuppgifter i egenskap av företrädare för en potentiell leverantör. För att kunna kommunicera kring till exempel offert och ingående av avtal med leverantören du representerar, behöver vi behandla dina personuppgifter i form av namn, befattning, adress, e-postadress och telefonnummer. I det fall du företräder din egen enskilda firma behandlar vi även ditt personnummer (firmans organisationsnummer).

Den rättsliga grunden för behandlingen är intresseavvägning, där vårt berättigade intresse är att kunna identifiera nya leverantörer av tjänster och/eller produkter. Vi bedömer att vårt intresse av att kunna behandla dina uppgifter för detta ändamål väger tyngre än ditt intresse av att inte bli registrerad. Att som representant för en potentiell leverantör till oss få dina kontaktuppgifter behandlade för ovan ändamål, bedömer vi också vara vad du som registrerad rimligen kan förvänta dig av Lidh Reklam som personuppgiftsansvarig i den här situationen.

Dina personuppgifter får vi tillgång till genom ditt, eller din huvudmans, tillhandahållande av uppgifterna till oss.

Du som besöker våra webbplatser

Vi behandlar personuppgifter om dig när du besöker våra webbplatser. De personuppgifter som behandlas är namn, adress, företag, e-postadress, telefonnummer samt IP-adress. Läs mer nedan om i vilka fall vi kan komma att behandla respektive uppgifter.

Cookies

På våra webbplatser använder vi oss av cookies. En cookie är en liten textfil som den webbplats du besöker sparar på din dator, surfplatta eller mobiltelefon så att webbplatsen “kommer ihåg dig“ och de val du gjort. Det finns två sorters cookies; “vanliga“ cookies och session cookies. Session cookies försvinner när du stänger din webbläsare och sparas alltså inte, medan vanliga cookies sparas på din dator en längre tid — antingen tidsbegränsat eller tills vidare, det vill säga tills du själv väljer att plocka bort den.

Vi använder även tredjepartscookies på våra webbplatser. Tredjepartscookies placeras av något annat företag än Lidh Reklam. En tredjepartscookie kan till exempel användas av flera webbplatser för att förstå och följa hur du surfar mellan olika webbplatser. Vi får information från dessa cookies men informationen kan även användas för andra syften som bestäms av tredje part.

Vi använder cookies för att analysera ditt besök på vår webbplats samt för att du som besökare ska få en bättre användarupplevelse när du navigerar runt på våra webbplatser.

Som användare behöver du aktivt samtycka till vår hantering av cookies på webbplatsen. Samtycke innebär ett medvetet godkännande och kan återkallas genom att du tar bort cookies i din webbläsare och ber oss radera information om cookie ID.

Den rättsliga grund som vi stödjer denna behandling på är samtycke. För att kunna använda våra webbplatser måste du samtycka.

Kontaktformulär

På våra webbplatser har vi ett kontaktformulär för att du på ett snabbt och enkelt sätt ska kunna kontakta oss. Kontaktar du oss via kontaktformuläret behandlar vi dina personuppgifter i form av namn, e-postadress och telefonnummer. Uppgifterna använder vi för att kommunicera med dig via e-post eller telefon.

Den rättsliga grunden för behandlingen är intresseavvägning, där vårt berättigade intresse är att kunna ge service eller information om våra produkter eller om vårt företag. Vi bedömer att vårt intresse av att kunna behandla dina uppgifter för detta ändamål väger tyngre än ditt intresse av att inte bli registrerad. Vi bedömer också att vår behandling av dina uppgifter för ovan ändamål är vad du som registrerad rimligen kan förvänta dig av Lidh Reklam som personuppgiftsansvarig i den här situationen.

Du som skickar e-post till oss

E-post innebär i princip alltid en behandling av personuppgifter. Själva e-postadressen i sig är oftast en personuppgift och all annan information i meddelandet som kan kopplas till en enskild person är också personuppgifter.

Det som skiljer e-post från annan personuppgiftsbehandling är att innehållet i ett e-postmeddelande oftast är okänt för oss när e-posten kommer in. För att kunna bedriva en fungerande affärsverksamhet behöver vi kunna ta hand om inkommande e-post och bedöma om vi ska vidta några vidare åtgärder med anledning av e-postmeddelandet och i så fall vilka.

Den rättsliga grunden för ovan behandling är intresseavvägning, där vårt berättigade intresse är att kunna bedriva en fungerande affärsverksamhet. Vi bedömer att vårt intresse av att kunna behandla dina uppgifter för detta ändamål väger tyngre än ditt intresse av att inte bli registrerad. Vi bedömer också att du, när du skickar e-post till oss, rimligen kan förvänta dig att dina personuppgifter kommer att behandlas av Lidh Reklam som personuppgiftsansvarig i den här situationen.

När e-postmeddelandet är mottaget av oss beror det sedan på innehållet om och hur länge vi sparar det. Vi sparar endast innehållet om vi har rättslig grund för det. I annat fall raderas det. Om vi tar emot e-post med personuppgifter som ska sparas för vi över dem till lämpligt system och raderar sedan meddelandet.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Din säkerhet är viktig för oss. Därför har vi vidtagit lämpliga tekniska, organisatoriska och administrativa säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst och annan otillåten behandling. Vi analyserar och utvärderar regelbundet åtgärderna i syfte att skyddet för dina uppgifter ska bli så säkert som möjligt.

Vilka kan ta del av uppgifterna?

De medarbetare på Lidh Reklam som kommer att ta del av uppgifterna behöver det för att utföra sina arbetsuppgifter.

Vi lämnar inte ut dina uppgifter till andra företag eller organisationer om det inte krävs enligt lag eller är nödvändigt för att utföra våra lagstadgade eller avtalsenliga förpliktelser gentemot dig.

Vi kan lämna ut dina personuppgifter till någon av våra samarbetspartners, leverantörer eller underleverantörer, men endast om det behövs för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter i förhållande till dig som kund eller leverantör, alternativt i förhållande till kunden eller leverantören du representerar. Vi lämnar aldrig ut fler personuppgifter än vad som är nödvändigt.

När det krävs enligt lag kan vi behöva lämna ut dina uppgifter till myndigheter och andra organisationer. Vi kan också behöva lämna ut dina uppgifter om det är nödvändigt för att utöva, fastställa eller bevaka våra rättsliga anspråk.

Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till andra företag eller verksamheter för marknadsföringsändamål.

Hur länge behandlar vi dina personuppgifter?

Du som företräder en befintlig kund eller leverantör

Vi sparar uppgifter om dig under den tid som avtalet med dig, eller med företaget som du representerar, gäller och under en skälig tid därefter. Det innebär i de allra flesta fall att vi inte sparar dina personuppgifter under längre tid än tre år från och med avtalets upphörande, men under vissa förutsättningar kan vi behålla dina uppgifter under en längre tid än så. Det gäller exempelvis när det krävs enligt lag eller när uppgifterna kan behövas för att fastställa, utöva och bevaka rättsliga anspråk.

Du som företräder en potentiell kund eller leverantör

Vi sparar uppgifter om dig så länge sälj- eller köpprocessen med dig, eller med företaget som du representerar, pågår.

I det fall du, eller företaget du representerar, önskat motta offert från oss sparar vi dina uppgifter i max ett år från det att offerten skickades.

Dina rättigheter

När vi behandlar personuppgifter om dig har du som registrerad flera rättigheter. Du har rätt att när som helst ta kontakt med oss gällande dessa. Vill du utöva någon av rättigheterna som beskrivs nedan når du oss enklast på dpo@lidhreklam.se.

Rätt till information

Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Om du vill veta det kan du få ett sammanställt registerutdrag av oss som innehåller de personuppgifter vi behandlar om dig.

Rätt till rättelse

Om du anser att personuppgifterna som rör dig är felaktiga eller ofullständiga kan du begära att få uppgifterna rättade eller kompletterade.

Rätt till radering

Om vi inte längre behöver dina personuppgifter för ändamålet de samlades in för har du rätt att få dem raderade.

Du har också rätt att få dina personuppgifter raderade om du invänder mot en intresseavvägning vi har gjort baserat på berättigat intresse och ditt skäl för invändning väger tyngre än vårt berättigade intresse.

Dataportabilitet

Under vissa omständigheter har du rätt att få de uppgifter vi behandlar om dig i ett allmänt, skriftligt, maskinläsbart och strukturerat format. Detta har du rätt till beträffande de personuppgifter som du själv har lämnat till oss och som vi behandlar med stöd av ditt samtycke eller när personuppgifterna krävs för att ingå eller fullföra avtal med dig.

Rätt till begränsning av behandling

Under vissa förutsättningar har du rätt att begära att vi ska begränsa vår behandling av dina uppgifter. Det innebär att vi markerar uppgifterna så att vi i framtiden endast behandlar dem för vissa särskilda syften.

Rätt att göra invändningar

Du har rätt att invända mot behandling av personuppgifter som utförs i syfte att utföra en uppgift av allmänt intresse, som ett led i myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning. Om du som registrerad invänder mot behandlingen i sådana fall får vi endast fortsätta att behandla uppgifterna om det går att visa att det finns avgörande berättigade skäl till att uppgifterna måste behandlas som väger tyngre än den registrerades intressen, rättigheter och friheter eller om behandlingen sker för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Som registrerad har du alltid rätt att invända mot att dina personuppgifter används för direkt marknadsföring.

Rätt att inge klagomål

Du har rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten om du anser att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt. Du kan läsa mer om detta, och om dina rättigheter, på Integritetsskyddsmyndighetens hemsida www.imy.se.

Kontakt

Vill du veta mer om hur vi behandlar dina personuppgifter kan du när som helst kontakta oss genom att skriva till dpo@lidhreklam.se eller genom att ringa oss på telefonnummer 010-155 01 00.

Uppdatering av denna policy

Denna policy kan komma att uppdateras till följd av förändringar i den juridiska, tekniska eller affärsmässiga utvecklingen. Vänligen notera att du alltid hittar den senaste versionen på vår webbplats www.lidhreklam.se.

Kontakta mig, jag vill veta mer

När du skickar e-post till Lidh Reklam behandlar vi dina personuppgifter. Du kan läsa mer om hur dina personuppgifter behandlas i integritetspolicyn på vår webbplats.